ESF at the World Esperanto Congress | ESF ĉe la Universala Kongreso de Esperanto

Several ESF Board members and advisors were at the 2019 World Esperanto Congress in Lahti, Finland.

Read the entire report in Esperanto and English

Kara amiko de ESF,

Chuck Mays, Anna Bennett kaj Ĵenja kaj Joel Amis ĉiuj ĉeestis la Universalan Esperanto-Kongreson en Lahti, Finnlando (kune kun, kompreneble, Mark Fettes), kie ni uzis ĉiun okazon por atentigi la kongresanojn pri la laboro de ESF. Ni havis propran tablon en la Movada Foiro komence de la kongreso, ni ricevis multan atenton en la jarkunveno de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), kaj ni organizis nian propran publikan kunvenon, en kiu ni parolis pri nia programo de esploroj, nia konservada laboro, kaj nia subteno de edukado. La interesiĝo estis alta: ĉirkaŭ kvardek personoj ĉeestis nian publikan kunvenon.

La zenito de la semajno estis la kolokvo en la sabata posttagmezo fine de la kongreso. Organizis la kolokvon ESF, nome de CED. Ni invitis gvidantojn en esploroj kaj edukado ĉeesti la kolokvon. Ĉirkaŭ kvardek homoj akceptis nian inviton, kaj ni sukcesis energie pridiskuti interalie estontajn esplorojn pri Esperanto kaj interlingvistiko, la estontecon de universitata instruado pri tiuj temoj, kaj ĝeneralajn tiurilatajn prioritatojn. La kolokvo komenciĝis per lunĉo kaj finiĝis per vespermanĝo, kaj inter ili estis kvin horoj da prezentoj kaj diskutgrupoj. Ni nun kolektas protokolojn de la diversaj grupoj kaj esperas baldaŭ pretigi kompletan raporton pri la aranĝo.

Plia notinda temo ĉe la kolokvo estis la Nitobe-simpozio planata por la semajnfino tuj post la Universala Kongreso en Montrealo en aŭgusto 2020 (9-11 aŭgusto). Mark Fettes kaj Ĵenja Amis gvidas la preparlaborojn.

Ni ŝuldas apartajn dankojn al nia Direktoro pri Esploroj, Angela Tellier, kiu, kvankam ne povante mem veni al Finnlando, faris la plej grandan parton de la organiza laboro, kaj al nia Ĉefdirektoro Chuck Mays, kiu helpis laŭ plej diversaj manieroj dum la kongresa semajno kaj ankaŭ faris novajn kontaktojn por ESF inter la kongresanoj.

Nia estrarano Mark Fettes kompletigis sian mandaton kiel prezidanto de Universala Esperanto-Asocio. Lin sekvas alia kolego de ESF, membro de nia Konsilantaro, Duncan Charters. Ni deziras al Duncan ĉian sukceson en lia nova, defia rolo. Ankaŭ alia amiko de ESF, Orlando Raola, iama prezidanto de E-USA, fariĝis estrarano de UEA kun respondeco por, interalie, esploro kaj dokumentado.

Nia Jara Raporto por 2018 estas nun legebla en nia retejo: https://www.esperantic.org/wp-content/uploads/2019/07/Presidents-report-2018.pdf.  Ĝi priskribas tre sukcesan kvindekjariĝan jaron de ESF. Nia laboro daŭras egale energie en la nuna jaro. Ni ĝojas, ke vi estas membro de nia teamo!

Humphrey Tonkin

Estrara prezidanto, ESF

***

Dear friend of ESF,

Chuck Mays, Anna Bennett and Ĵenja and Joel Amis were all at the World Esperanto Congress in Lahti, Finland (along, of course, with Mark Fettes), where we lost no opportunity to bring the work of ESF to the attention of congress participants. We had our own table at the organizations fair on the opening evening of the congress, we received prominent attention in the annual meeting of the Center for Research and Documentation on World Language Problems (CED), and we had our own public meeting, in which we talked about our research program, our conservation work, and our support for education. Attendance was good: around forty people attended the ESF meeting.

The highlight of the week was the colloquium on the final Saturday afternoon, organized by ESF on behalf of CED. We invited leaders in research and education to attend the colloquium. Around forty people accepted our invitation, and we were able to have a lively discussion on such matters as future research on Esperanto and interlinguistics, the future of university teaching on these topics, and general priorities on these issues. The colloquium began with lunch and ended with dinner, with five hours of presentations and discussion groups in between. We are now assembling the reports from the various groups and we hope soon to be able to prepare a complete report on the event.

Another prominent topic at the colloquium was the Nitobe Symposium planned for the weekend following the World Esperanto Congress in Montreal in August 2020 (namely August 9-11). Mark Fettes and Ĵenja Amis are taking the lead on this.

Special thanks are due to our Director of Research, Angela Tellier, who, even though she was not able to come to Finland herself, did most of the organizing, and to Executive Director Chuck Mays, who assisted  in numerous ways throughout the week and also made new contacts for ESF among congress participants.

Our board member Mark Fettes completed his mandate as president of the Universal Esperanto Association and was followed in that role by another ESF associate, our advisory board member Duncan Charters. We wish Duncan every success in his new and challenging role. Another friend of ESF, Orlando Raola, former president of E-USA, also joined the UEA board, with responsibility for, among other tasks, research and documentation.

Our Annual Report for 2018 is now available on the ESF website: https://www.esperantic.org/wp-content/uploads/2019/07/Presidents-report-2018.pdf.  It describes what was a very successful fiftieth-anniversary year for ESF.  Our work continues with equal energy this year.  We are glad to have you on our team!

Humphrey Tonkin

Board chair, ESF